پنجشنبه ۲۴ تیرماه، ساعات کاری شرکت از ۹ صبح الی ۱۴:۳۰ خواهد بود.