سطحی که پارکت بر روی آن اجرا میشود باید کاملاً صاف و نباید پستی و بلندی داشته باشد بهترین زیرسازی موزائیک،سرامیک و سنگ میباشد.این زیر سازی توسط نصاب و یا گچکار ماهر با استفاده از سیمان و گچ آن را یک دست می کنند.کف باید کاملا مانند آیینه صاف و یکدست شود.این کارجلوی انتقال انواع رطوبت های جانبی و عارضی به طرف چوب را می گیرد و بدین ترتیب اثرات مخرب آن برای همیشه خنثی می شود. پارکت را در محلی که میخواهید اجرا شود، حداقل به مدت ۴۸ ساعت قرار دهید و علت این کار، هم دما شدن پارکت با محیط میباشد.باکس ها را با فاصله بگذارید .در ابتدا وسائل اتاقها را جمع کنیدوروی آنها را با نایلون بپوشانید پس از نصب اتاقها وسائل را درون اتاق برروی پارکت ها قرار داده وبقیه قسمت های خانه را اجرا نمائیدزیرا تا ۲۴ ساعت از گذاشتن وسائل خیلی سنگین بر روی آن خود داری نمایید تا پارکت شکل اصلی خود را در محیط پیدا کند. پارکت لمینت ها دور تا دور و در هر چهار ضلع دارایشیارهایی(کلیک) هستند که در هنگام نصب شیارها در یکدیگر قفل می شوند یا به اصطلاح کلیک می شوند وهمین کلیک ها عامل ثابت نگهداشتن پارکت لمینت هابر روی کف می باشند. جالب این است که برای نصب پارکت از چسب استفاده نمی شود و هر گاه نیاز به تعویض قطعه ای از پارکت باشد، میتوان قطعات را جدا نموده و قطعه مورد نظر راتعویض کرد.

منبع : دکوراسیون چوبینه